Programové číselníky


Číselníky vytvořené pro potřebu programu jako IČZ, Pracoviště, Uživatelé, Pojišťovna a další. Tyto číselníky přímo ovlivňují chování programu.


Pojišťovny

Seznam pojišťoven

V seznamu pojišťoven se zobrazují všechny zdravotní pojišťovny se základními informacemi.

Detail pojišťovny

Detail pojišťovny zobrazuje všechny údaje evidované u každé pojišťovny. Údaje je možné kdykoliv upravit.

Detail pojišťovny

V detailu pojišťovny jsou následující údaje:


IČZ

Číselník IČZ slouží pro evidenci IČZ zdravotnického zařízení. Většinou má každé zdravotnické zařízení jen jedno IČZ a tudíž se v tomto číselníku vytvoří jen jeden řádek. Jsou však případy, kdy „pod jednou střechou“ a v jednom informačním systému pracuje několik subjektů, mající každý vlastní IČZ.

Detail číselníku IČZ

Zde zadané IČZ se vybere v číselníku pracoviště a tím se pracoviště sváže s konkrétním IČZ. Toho pak lze využít při tvorbě dávek pro zdravotní pojišťovny, kdy lze vytvořit dávky pro různá pracoviště samostatně.

Další věc, která je navázána na IČZ jsou limity výkonů, léků a receptů stanovené pojišťovnami pro konkrétní IČZ. V přehledech limitů se pak zohledňují limity dle aktuálního pracoviště přihlášeného uživatele.


Pracoviště

Seznam pracovišť

Číselník Pracoviště obsahuje seznam pracovišť v rámci zdravotnického zařízení (viz číselník IČZ). Při prvním spuštění programu se automaticky vytvoří pracoviště č. 1, protože alespoň jedno pracoviště je nezbytné pro správný chod programu. Následující obrázek ukazuje číselník Pracoviště se třemi zadanými pracovišti:

Seznam pracovišť

Poznámka pro uživatele programu Ordinace: Pojem Pracoviště v programu EcceHomo nahrazuje pojem Lékař z programu Ordinace.

Jedno pracoviště

Upravovat nastavení jednoho pracoviště lze po přepnutí do detailu, viz následující obrázek:

Detail pracoviště

Jednotlivá pole mají následující význam:

Záložky povolených výkonů, ZULP a diagnóz

Tyto seznamy obsahují výkony a ZULP povolené pro toto pracoviště. Výběr se provádí z příslušného číselníku zdravotnického zařízení (ZZ), proto je nutné nejdříve naplnit příslušný číselník ZZ. Nejjednodušší cestou je v číselníku VZP (léky, IVLP, ZP či Stomatologické výrobky) vyhledat položku, kterou chcete vložit a stisknout tlačítko ZZ. Toto tlačítko vloží položku do číselníku ZZ a zároveň ji povolí na všech pracovištích.

Záložka Diagnózy se v současné době používá pouze v hospitalizačním modulu. V ambulantním modulu se vždy pracuje s úplným seznamem diagnóz (viz číselník VZP JDG4).


Pokoje a lůžka

Číselník Pokoje a lůžka je přístupný pouze s aktivním modulem Hospital a slouží pro definování označení pokojů a lůžek.

Pokoje a lůžka


Uživatelé

Seznam uživatelů

Číselník Uživatelé je číselník obsahující seznam všech uživatelů, kteří mají právo se do systému EcceHomo přihlásit. Každé přihlášení do EcceHomo musí být provedeno pod některým z těchto uživatelů. Okno Uživatelé ukazuje následující obrázek:

Seznam uživatelů

Do seznamu uživatelů mají přístup pouze uživatelé s rolí Správce. Ostatním uživatelům je přístup zakázán. Ostatním uživatelům je dána možnost změnit si heslo. Změna hesla se provádí volbou Změnit heslo v nabídce Soubor. Tato změna vyžaduje zadání starého a nového hesla. Pokud uživatel zapomene své heslo, správce mu může heslo nastavit. Uživatel si pak může toto nové heslo změnit.

Uživatelé s jinou rolí než Správce se při otevření číselníku Uživatelé dostanou přímo do detailu svého uživatelského účtu, kde mohou měnit jen některé údaje (viz níže).

Jeden uživatel

Upravovat údaje uživatele lze po přepnutí do detailu, viz následující obrázek:

Detail uživatele

Všechna pole jsou přístupná pouze, pokud máte roli Správce. Ostatní role mají některá pole nepřístupná a nemohou je změnit, např. Uživatel, Role, Číslo pracoviště, Práva a některé prvky eReceptu.

Jednotlivá pole mají následující význam:

Tlačítko Práva

V detailu uživatele je vedle standardních tlačítek Seznam a Detail také tlačítko Práva. Po stisku tlačítka se zobrazí okno se zaškrtávacím seznamem práv k jednotlivých součástem programu. Měnit tato práva má pouze uživatel s rolí Správce. Ostatní uživatelé mají možnost si svá práva pouze prohlédnout.

Tlačítko eRecept

Vedle tlačítka Práva je k dispozici také tlačítko eRecept, kde lze nastavit funkcionalitu eReceptu. Blíže o nastavení těchto parametrů pojednává kapitola Jak na eRecept.


Ošetřující lékaři

Seznam ošetřujících lékařů

Seznam ošetřujících lékařů je číselník obsahující seznam všech žadatelů o péči (vyžádaná péče). I když to není povinné, je vhodné, aby Váš seznam obsahoval všechny žadatele péče, které do programu zadáváte. Předejdete tak chybám z překlepů při psaní IČZ a odborností.

Detail ošetřujícího lékaře

Detail ošetřujícího lékaře zobrazuje všechny údaje evidované u každého žadatele o péči. Údaje je možné kdykoliv upravit. Detail obsahuje následující údaje:


Přístroje

Číselník Přístroje slouží pro definici připojení k obslužným programům přístrojů.

Obrázek definice přístroje

Zadávají se následující údaje:


Texty

Číselník Texty slouží pro předdefinování často psaných textů na různých místech programu.

Obrázek definice textů

Jak ukazuje obrázek výše, je číselník velmi jednoduchý. Zadávají se tyto údaje:

Obrázek výběru textu

Obrázek výše ukazuje číselník předdefinovaných textů vyvolaný nad polem pro psaní nálezu. Číselník vyvoláte stiskem kláves Ctrl+T nebo také na kulaté tlačítko:


Výkony ZZ

Číselník Výkony zdravotnického zařízení obsahuje seznam zdravotních výkonů, které je povoleno vykazovat v rámci celého zdravotnického zařízení. Jde tedy o podmnožinu výkonů z číselníku VZP Výkony, který obsahuje veškeré zdravotní výkony.

Nový výkon zdravotnického zařízení lze přidat tlačítkem +. Do kódu výkonu zadáte požadovaný kód výkonu, nebo kód výkonu vyhledáte ve výběrovém seznamu. Poté nezapomeňte povolit přidaný výkon na požadovaných pracovištích. Pokud chcete výkon povolit na všech pracovištích, využijte k tomu tlačítko Přidat všechna pracoviště.

Mnohem jednodušší však je přidávat nové výkony zdravotnického zařízení z číselníku VZP Výkony, kde nejdříve výkon vyhledáte a následně stisknete tlačítko ZZ, které jednak přidá výkon do seznamu výkonů zdravotnického zařízení a současně povolí tento výkon na všech pracovištích. Pokud chcete výkon povolit pouze na některých pracovištích, můžete povolení odebrat na dvou místech. Jednak v číselníku Výkony ZZ, kde v detailu výkonu odstraníte pracoviště, kterému chcete povolení odebrat, nebo v číselníku Pracoviště v detailu pracoviště v záložce Výkony odeberete výkon, který nechcete na pracovišti povolit.

V kartě pacienta lze vykazovat všechny výkony, nicméně v případě, že vykazovaný výkon není povolen na pracovišti přihlášeného uživatele, je zobrazen červeně. V případě, že zadaný kód výkonu není nalezen ani v číselníku VZP Výkony, je zobrazen červeně na světle červeném pozadí. V takovém případě se z číselníku nedosadí ani název výkonu. To je ovšem již chyba, která způsobí problémy při kontrole vytvořené dávky.


Léky ZZ

Číselník Léky zdravotnického zařízení obsahuje seznam léků, které je povoleno vykazovat v rámci celého zdravotnického zařízení. Jde tedy o podmnožinu léků z číselníku VZP Léky, který obsahuje veškeré léky.

Nový lék zdravotnického zařízení lze přidat tlačítkem +. Do kódu léku zadáte požadovaný kód léku, nebo kód léku vyhledáte ve výběrovém seznamu. Poté nezapomeňte povolit přidaný lék na požadovaných pracovištích. Pokud chcete lék povolit na všech pracovištích, využijte k tomu tlačítko Přidat všechna pracoviště.

Mnohem jednodušší však je přidávat nové léky zdravotnického zařízení z číselníku VZP Léky, kde nejdříve lék vyhledáte a následně stisknete tlačítko ZZ, které jednak přidá lék do seznamu léků zdravotnického zařízení a současně povolí tento lék na všech pracovištích. Pokud chcete lék povolit pouze na některých pracovištích, můžete povolení odebrat na dvou místech. Jednak v číselníku Léky ZZ, kde v detailu léku odstraníte pracoviště, kterému chcete povolení odebrat, nebo v číselníku Pracoviště v detailu pracoviště v záložce Léky odeberete lék, který nechcete na pracovišti povolit.

V kartě pacienta lze vykazovat všechny léky, nicméně v případě, že vykazovaný lék není povolen na pracovišti přihlášeného uživatele, je zobrazen červeně. V případě, že zadaný kód léku není nalezen ani v číselníku VZP Léky, je zobrazen červeně na světle červeném pozadí. V takovém případě se z číselníku nedosadí ani název léku. To je ovšem již chyba, která způsobí problémy při kontrole vytvořené dávky.


IVLP ZZ

Číselník IVLP zdravotnického zařízení obsahuje seznam individuálně připravovaných léčivých přípravků, které je povoleno vykazovat v rámci celého zdravotnického zařízení. Jde tedy o podmnožinu IVLP z číselníku VZP IVLP, který obsahuje veškeré IVLP.

Nový IVLP zdravotnického zařízení lze přidat tlačítkem +. Do kódu IVLP zadáte požadovaný kód IVLP, nebo kód IVLP vyhledáte ve výběrovém seznamu. Poté nezapomeňte povolit přidaný IVLP na požadovaných pracovištích. Pokud chcete IVLP povolit na všech pracovištích, využijte k tomu tlačítko Přidat všechna pracoviště.

Mnohem jednodušší však je přidávat nové IVLP zdravotnického zařízení z číselníku VZP IVLP, kde nejdříve IVLP vyhledáte a následně stisknete tlačítko ZZ, které jednak přidá IVLP do seznamu IVLP zdravotnického zařízení a současně povolí tento IVLP na všech pracovištích. Pokud chcete IVLP povolit pouze na některých pracovištích, můžete povolení odebrat na dvou místech. Jednak v číselníku IVLP ZZ, kde v detailu IVLP odstraníte pracoviště, kterému chcete povolení odebrat, nebo v číselníku Pracoviště v detailu pracoviště v záložce IVLP odeberete IVLP, který nechcete na pracovišti povolit.

V kartě pacienta lze vykazovat všechny IVLP, nicméně v případě, že vykazovaný IVLP není povolen na pracovišti přihlášeného uživatele, je zobrazen červeně. V případě, že zadaný kód IVLP není nalezen ani v číselníku VZP IVLP, je zobrazen červeně na světle červeném pozadí. V takovém případě se z číselníku nedosadí ani název IVLP. To je ovšem již chyba, která způsobí problémy při kontrole vytvořené dávky.


PZT ZZ

Číselník PZT zdravotnického zařízení obsahuje seznam proztředků zdravotnické techniky, které je povoleno vykazovat v rámci celého zdravotnického zařízení. Jde tedy o podmnožinu PZT z číselníku VZP PZT, který obsahuje veškeré PZT.

Nový PZT zdravotnického zařízení lze přidat tlačítkem +. Do kódu PZT zadáte požadovaný kód PZT, nebo kód PZT vyhledáte ve výběrovém seznamu. Poté nezapomeňte povolit přidaný PZT na požadovaných pracovištích. Pokud chcete PZT povolit na všech pracovištích, využijte k tomu tlačítko Přidat všechna pracoviště.

Mnohem jednodušší však je přidávat nové PZT zdravotnického zařízení z číselníku VZP PZT, kde nejdříve PZT vyhledáte a následně stisknete tlačítko ZZ, které jednak přidá PZT do seznamu PZT zdravotnického zařízení a současně povolí tento PZT na všech pracovištích. Pokud chcete PZT povolit pouze na některých pracovištích, můžete povolení odebrat na dvou místech. Jednak v číselníku PZT ZZ, kde v detailu PZT odstraníte pracoviště, kterému chcete povolení odebrat, nebo v číselníku Pracoviště v detailu pracoviště v záložce PZT odeberete PZT, který nechcete na pracovišti povolit.

V kartě pacienta lze vykazovat všechny PZT, nicméně v případě, že vykazovaný PZT není povolen na pracovišti přihlášeného uživatele, je zobrazen červeně. V případě, že zadaný kód PZT není nalezen ani v číselníku VZP PZT, je zobrazen červeně na světle červeném pozadí. V takovém případě se z číselníku nedosadí ani název PZT. To je ovšem již chyba, která způsobí problémy při kontrole vytvořené dávky.


Stomatologické výrobky ZZ

Číselník Stomatologických výrobků zdravotnického zařízení obsahuje seznam stomatologických výrobků, které je povoleno vykazovat v rámci celého zdravotnického zařízení. Jde tedy o podmnožinu Stomatologických výrobků z číselníku VZP Stomatologické výrobky.

Nový stomatologický výrobek zdravotnického zařízení lze přidat tlačítkem +. Do kódu výrobku zadáte požadovaný kód výrobku, nebo kód výrobku vyhledáte ve výběrovém seznamu. Poté výrobek nezapomeňte povolit na požadovaných pracovištích. Pokud chcete výrobek povolit na všech pracovištích, využijte k tomu tlačítko Přidat všechna pracoviště.

Mnohem jednodušší však je přidávat nové stomatologické výrobky zdravotnického zařízení z číselníku VZP Stomatologické výrobky, kde nejdříve výrobek vyhledáte a následně stisknete tlačítko ZZ, které jednak přidá výrobek do seznamu Stomatologických výrobků zdravotnického zařízení a současně povolí tento výrobek na všech pracovištích. Pokud chcete výrobek povolit pouze na některých pracovištích, můžete povolení odebrat na dvou místech. Jednak v číselníku Stomatologických výrobků ZZ, kde v detailu výrobku odstraníte pracoviště, kterému chcete povolení odebrat, nebo v číselníku Pracoviště v detailu pracoviště v záložce Stomatologické výrobky odeberete výrobek, který nechcete na pracovišti povolit.

V kartě pacienta lze vykazovat všechny stomatologické výrobky, nicméně v případě, že vykazovaný výrobek není povolen na pracovišti přihlášeného uživatele, je zobrazen červeně. V případě, že zadaný kód výrobku není nalezen ani v číselníku VZP Stomatologické výrobky, je zobrazen červeně na světle červeném pozadí. V takovém případě se z číselníku nedosadí ani název výrobku. To je ovšem již chyba, která způsobí problémy při kontrole vytvořené dávky.


Diagnózy ZZ

Číselník Diagnózy ZZ slouží pouze pro modul Hospital. V ambulantním modulu se nepoužívá.

Číselník diagnóz zdravotnického zařízení obsahuje seznam diagnóz, které je povoleno vykazovat v rámci celého zdravotnického zařízení. Jde tedy o podmnožinu diagnóz z číselníku VZP Diagnózy (JDG4).

Novou diagnózu zdravotnického zařízení lze přidat tlačítkem +. Do kódu diagnózy zadejte požadovaný kód diagnózy, nebo kód diagnózy vyhledejte ve výběrovém seznamu. Poté diagnózu nezapomeňte povolit na požadovaných pracovištích. Pokud chcete diagnózu povolit na všech pracovištích, využijte k tomu tlačítko Přidat všechna pracoviště.

Mnohem jednodušší však je přidávat nové diagnózy zdravotnického zařízení z číselníku VZP Diagnózy, kde nejdříve diagnózu vyhledáte a následně stisknete tlačítko ZZ, které jednak přidá diagnózu do seznamu diagnóz zdravotnického zařízení a současně povolí tuto diagnózu na všech pracovištích. Pokud chcete diagnózu povolit pouze na některých pracovištích, můžete povolení odebrat na dvou místech. Jednak v číselníku Diagnózy ZZ, kde v detailu diagnózy odstraníte pracoviště, kterému chcete povolení odebrat, nebo v číselníku Pracoviště v detailu pracoviště v záložce Diagnózy odeberete výrobek, který nechcete na pracovišti povolit.

V hospitalizační kartě pacienta lze vykazovat pouze diagnózy, které jsou povoleny na pracovišti přihlášeného uživatele. V případě, že zadaný kód diagnózy není nalezen v číselníku Diagnózy ZZ, či VZP Diagnózy, zobrazí se chybové hlášení.


Soubory výkonů a ZULP

Tento číselník slouží pro hromadné výkazování výkonů a ZULP. Pokud provádíte zákroky, při kterých vykazujete několik výkonů a léčiv, pak by bylo velmi nepříjemné je pokaždé vykazovat znovu a znovu. Místo toho si vytvoříte pojmenovaný seznam výkonů a ZULP, který pak vykazujete jako celek.

Soubor výkonů

Na obrázku výše je zobrazen číselník Seznamy výkonů a ZULP. V horní části je seznam souborů. Název souboru si zadávate sami. Volte takové názvy, které jsou návodné a při vykazování tak snadno najdete ten potřebný.

Dolní část obsahuje seznamy výkonů a ZULP patřící souboru vybraného v horní části. Na obrázku je vybrán seznam s názvem "obstřik 3x". Ten v dolní části zahrnuje tři výkony a jednu položku ZULP. U výkonů i ZULP lze v případě potřeby zadat i diagnózu, která se rovněž vykáže.

Při vlastním vykazování pak postupujete stejně, jako vždy a zobrazíte si okno pro vykazování výkonů a ZULP:

obrázek Vykazováni výkonů

Toto okno ukazuje předchozí obrázek. Místo stisknutí tlačítka + Výkony nebo + ZULP stiskněte tlačítko + Ze souboru, které je na obrázku označeno červeně.

Po stisknutí tlačítka + Ze souboru se zobrazí výběrový seznam se všemi předdefinovanými soubory výkonů a ZULP. Seznam z našeho příkladu výše je zvýrazněn červenou šipkou.

obrázek Výběr souboru výkonů

Pro jeho výběr klikněte na tlačítko Fajfka před seznamem. Výkony a ZULP, které jsou nadefinovány ve vybraném souboru se vykáží, jak ukazuje obrázek níže.

obrázek Vykázané výkony

Vše je předvyplněno tak, jak jsme zadali v definici souboru.

Poznámka: 
Na této ukázce jsou všechny výkony i ZULP zobrazeny červeně. Je to tím, že ani jedna položka není 
povolena na pracovišti přihlášeného uživatele. Nicméně pojišťovně budou vykázány.

Magistraliter

Číselník Magistraliter slouží pro definici magistraliter, které lze následně předepisovat na recept.

Obrázek seznam magistraliter

Obrázek výše ukazuje seznam již připravených magistraliter. Otevřít detail kteréhokoliv z nich lze kliknutím na > před řádkem nebo na záložku Detail.

Obrázek detail magistraliter

Předepisování magistraliter

Obrázek záložky Recepty

V kartě pacienta klikněte na záložku Recepty (1) a v ní vpravo na záložku Magistraliter (2) viz obrázek výše. V seznamu magistraliter pak najděte ten, který chcete předepsat a klikněte na < před názvem (3).

Obrázek

Po výběru magistraliter nedojde ke vložení do receptu, jako u léku, ale vytvoří se jeden samostatný recept pro každé magistraliter. Před vytvořením receptu se zobrazí okno s možností úpravy přdpřipravených hodnot (viz obrázek výše).

Pro vytvoření receptu stiskněte tlačítko Předepsat.


Stomatologické značky

Číselník Stomatologické značky slouží pro definování stomatologických značek pro schéma chrupu, které je přístupné ze stomatologické karty pacienta.

Obrázek

Je předdefinováno několik základních značek. Je však možné si doplnit své vlastní značky dle vlastního uvážení. Značky jsou definovány jako text, většinou o délce dvou znaků. Při definování vlastních značek mějte na paměti to, že se do zubního kříže nevejde více jak dva znaky pro jeden zub.

Pro definování značek tvořených symboly můžete využít nástroj Mapa znaků z příslušenství Windows. Pro rychlé spuštění je k dispozici tlačítko Mapa znaků. Znaky vybírejte ze sady písma Arial.