Dávky


Na formuláři "Dávky zdravotním pojišťovnám" (viz níže) je soustředěna veškerá funkcionalita pro vytvoření nových dávek pro zdravotní pojišťovny a ÚZIS.


Tvorba nových dávek

Pro tvorbu nových dávek zdravotním pojišťovnám je vyhrazen pravý panel (viz níže) s názvem "Vytvoření nové dávky".

Kompletní postup vytvoření dávky pro zdravotní pojišťovny je popsán v kapitole Jak vytvořit dávku.


Vytvořené dávky

V levém panelu se nachází funkce pro manipulaci s již vytvořenými dávkami a fakturací dávek. Ve spodní části levého panelu se nachází funkce pro vytvoření hlášení pro ÚZIS o hospitalizaci.

K prohlížení vytvořených dávek slouží okno "Vytvořené dávky". Toto okno zobrazíte stiskem tlačítka Vytvořené dávky v okně Dávky. Okno je zobrazeno na následujícím obrázku:

Prvotní dávky se v seznamu zobrazují černě, opravné dávky fialově. Většina polí je podbarvena šedivě a nelze je přímo v tomto seznamu editovat. Naopak pole P, Uhrazeno, Dne a Poznámky jsou určeny pro přímou editaci v tomto seznamu a slouží pro vaše poznámky k jednotlivým dávkám. Je lhostejno, jakým způsobem tyto pole budete používat, nicméně původní záměr je takový, že pole P slouží pro jednoznakové označení stavu, např. "P" - podáno, "U" - uhrazeno apod. Pole Uhrazeno a Dne slouží pro zadání uhrazené částky a data, kdy byla částka na váš účet poukázána. Pole Poznámky pak slouží pro zápis jakýchkoliv poznámek, např. o zpracování opravné dávky a pod. Z pole Poznámky je viditelný jeden řádek, ale lze zapsat jakkoliv dlouhý text.

Jedna dávka

Ze seznamu vytvořených dávek je možné otevřít detail jedné dávky. Lze tak učinit standardně šipkou před záznamem s dávkou nebo přepnutím na záložku Detail. Každý typ dávky má svůj vlastní formulář s rozložením polí podle obsahu dávky. Pole v detailu dávky lze i upravovat, nicméně obecně to nelze doporučit. Mnohem rozumnější je dávku smazat, upravit zdrojová data v kartách pacientů a následně dávku vytvořit znovu.

Obrázek výše znázorňuje ambulantní doklad dávky typu 98-ambulantní.

Export dávky

Pro odeslání dávky/dávek zdravotní pojišťovně je potřeba provést export do souboru. Export dávky provedete tak, že kliknete do řádku s dávkou, kterou chcete vyexportovat a stisknete tlačítko Export. Pro export více dávek do jednoho souboru využijte zaškrtávací políčko na začátku řádku a označte všechny dávky, které chcete exportovat a stiskněte tlačítko Export. Připomínám, že má smysl do jednoho souboru ukládat pouze dávky určené jedné pojišťovně a že pojišťovny některé typy dávek požadují uložit samostatně.

Po stisku tlačítka Export se nejdříve vytvoří obsah dávky v podobě požadované pojišťovnami. Následně se zobrazí dialog pro výběr místa uložení dávky (viz následující obrázek).

Výchozí adresář je složka Doklady. Můžete ale zvolit jakýkoliv jiný adresář. Ve výchozím stavu se nabízí název souboru s dávkou jako KDAVKA.PPP, kde PPP je číslo pojišťovny. V číselníku Uživatelé můžete zaškrtlout parametr KDAVKA rozšířit název souboru, pak se název dávky nabízí jako KDAVKA-RRRR-MM-N.PPP, kde RRRR je rok dávky, MM je měsíc dávky, N je číslo dávky a PPP je číslo pojišťovny.

Upozornění:
Ne všechny portály pojišťoven jsou schopny přijmout takovýto název souboru. 
V takovém případě jej musíte zkrátit vynecháním pomlček či čísla dávky.

Pokud dávku budete pojišťovně předávat na nějakém médiu, důrazně doporučujeme výsledou dávku přímo na tomto médiu zkontrolovat aktuálním programem VZP KOntrol.

Pokud dávku předáváte přes portál zdravotní pojišťovny, tak kontrolu můžete vynechat, protože portál si ji provádí sám.

Faktura

Na tomto místě lze na základě údajů z dávek vytvořit fakturu pro zdravotní pojišťovny. Před vytvořením faktury lze označit dávky, ke kterým chcete fakturu vytvořit. Pokud neoznačíte žádnou dávku, faktura se vytvoří z dávky v aktuálním záznamu. Následně stiskněte tlačítko Vytvořit fakturu. Faktura je popsána v následující kapitole Faktury za dávky.


Faktury za dávky

!!! doplnit


Vykázané doklady

!!! doplnit